Algemene voorwaarden Hero Sign

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Prijzen
Artikel 4. Betalingen
Artikel 5. Levering
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 7. Ruilen/retourneren van product
Artikel 8. Klachten levering product
Artikel 9. Aansprakelijkheid
Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1. Definities

1.1 Gegevens van de ondernemer:

Hero Sign

Coloradodreef 51, 3565 BS Utrecht

Tel: +31-(0)30-6338427, E-mail: info@dakborden.com

KvK-nummer: 75498790

BTW-nummer: NL002194707B14

1.2 Algemene voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via Hero Sign zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;
1.3 Onderneming: Hero Sign is een bedrijf dat dakborden en accessoires aanbiedt aan consumenten.
1.4 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
1.5 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Hero Sign en de consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hero Sign en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;
2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website dakborden.com zijn deze voorwaarden steeds van toepassing;
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;
2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Hero Sign erkend.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle aanbiedingen van Hero SIgn zijn vrijblijvend. Hero Sign behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief BTW. Er worden verzendkosten berekend. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd.
3.3 Voor verzendingen binnen Nederland zijn verzendkosten van toepassing.
3.4 Hero Sign kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Betalingen
Betaling geschiedt geheel vooraf.
4.1 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten. Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals te zien tijdens het bestelproces, maar altijd vooraf.
4.2 In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.

Artikel 5. Levering
5.1 Alle artikelen op de website dakborden.com zijn meestal uit voorraad leverbaar. Mocht een  artikel onverhoopt toch een keer niet direct leverbaar zijn, zullen wij de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
5.2 Hero Sign streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt via PostNL, aangetekend, naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht.
5.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
5.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Hero Sign voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
5.5 Aan de leveringsplicht van Hero Sign zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden.
5.6 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument.
5.7 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.
5.8 Hero Sign is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan Hero Sign op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Artikel 7. Ruilen/retourneren van product
7.1 Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de producten. Mocht u desondanks een product zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen.
7.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het mag niet in gebruik zijn genomen. Indien hij van zijn recht tot ruiling/retourneren gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, onbeschadigd en ongebruikt in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
7.3 Hero Sign accepteert uitsluitend ruilingen/retouren waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen of waar een beschadiging of gebruik is ontdekt worden niet geaccepteerd.
7.4 Voor het retour sturen van artikelen zal €8.26 aan portokosten gerekend worden. Dit bedrag wordt van het terug te storten bedrag ingehouden.
7.5 Uw retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de ruiling, min de portokosten, storten wij binnen 10 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.

7.6 Na het verstrijken van deze 14 dagen, of als hij reeds in gebruik is genomen, Hero Sign niet verplicht het product terug te nemen. De consument kan in dit geval contact opnemen met Hero Sign om te bezien of er een acceptabele oplossing gevonden kan worden.

Artikel 8. Klachten levering product
Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling
8.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te bekijken. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@dakborden.com. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Iedere aansprakelijkheid van Hero Sign, van personeel en producten van Hero Sign voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Hero Sign aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
9.2 Hero Sign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Hero SIgn. (Voor betrouwbaarheid raadpleeg onze website.)
9.3 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Hero Sign, dan wel tussen Hero Sign en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Hero Sign, is Hero Sign niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Hero Sign.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Hero SIgn en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

 

Scroll naar boven
×